Den Hoek

Algemene Voorwaarden Den Hoek Humaan

Algemene Voorwaarden Den Hoek behandeling humaan

 • Klik hier voor de leverings- en betalingsvoorwaarden inzake de webshop bestellingen.
 • Klik op deze link  om de de Algemene Voorwaarden Den Hoek behandeling Humaan te downloaden.
 • Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Den Hoek behandeling Dieren.

Algemene Voorwaarden Den Hoek behandeling humaan

Op alle overeenkomsten tot humane behandeling, diensten en/of levering van goederen door Den Hoek, holistische praktijk voor dier & mens zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Den Hoek: De praktijk, de daar werkzame therapeuten en assistentes voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Therapeut: Een therapeut in dienst van de Den Hoek of handelend onder de verantwoordelijkheid van Den Hoek, belast met ondersteunende alternatieve werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van deze handelingen.

Cliënt: Voor een behandeling aangeboden persoon, dan wel ingeval van de verstrekking van medicijnen de personen/ personen waarvoor de te verstrekken medicijnen zijn bedoeld.

Behandeling: Het (laten) doen van onderzoeken, behandeling op holistische wijze, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt.

Assistente: Een in Den Hoek werkzame assistente.

Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en Den Hoek dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Den Hoek om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren. De overeenkomst komt tot stand, wanneer de cliënt  het ingevulde inschrijfformulier  verstuurd via onze website.

Huisregels

 • Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen. De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.
 • Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven.
 • De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij
  aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te
 • In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe
  bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.
 • De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Privacy

 • Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen.
 • De behandelaar is geregistreerd bij het BIG, met ondertekening van een verklaring van een eed tot geheimhouding ten aanzien van informatie ontvangen van patiënten.

Betalingsvoorwaarden

 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Dit stelt
  de praktijk in staat om een andere patiënt in uw plaats te helpen. Indien u niet tijdig de afspraak annuleert of verzet, worden de volledige consult kosten in rekening gebracht.
 • Het annuleren of verzetten van de afspraak kan telefonisch of per email.
 • De behandeling dient direct voldaan te worden per pin of contant.
 • Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur
  uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen.
 • Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u via rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag.
 • Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,
  dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van
  buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

 Zorgverzekering

 • De therapeut is BIG geregistreerd. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en/of Zhong. In het bezit van de AGB codes, zonder AGB code is geen communicatie en geen
  declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar mogelijk. En ingeschreven bij de
 • Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen
  een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan
  wat voor bedrag er vergoedt wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te
  dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

 • De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB
  (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).
  link naar KAB
 • Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien
  de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook
  wenden tot de klachtencommissie van mijn vakvereniging de NVA: van Persijnstraat 17, 3811
  LS, Amersfoort, 033-4616141, www.acupunctuur.n

Leverings- en betalingsvoorwaarden webshop bestellingen

 

Scroll naar boven